Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die zaken heeft gekocht van, opdrachten of een order heeft verstrekt aan, een offerte heeft gevraagd van, of een zending op zicht of op proef heeft ontvangen van leverancier.

2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

3. Consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

4. Dag: kalenderdag;

5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst, waarbij in het kader van een door leverancier georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Leverancier: De onderneming RelexZ Massage Chairs, statutair gevestigd en kantoorhoudende te Rosmalen. Handelend onder de naam RelexZ Massage chairs.

8. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2. Identiteit van de ondernemer

Handelsnaam RelexZ Massage Chairs Vestigingsadres Hildebrandstraat 2 – Telefoonnummer 06-28884617- E-mailadres info@relexz.nl – Handelsregisternummer 81254857 smooxx bv – Btw-identificatienummer ..

Artikel 3. Aanbieding en toepasselijkheid

3.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij leverancier goederen en/of diensten van welke aard ook aan afnemer levert, ook indien deze goederen of diensten niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3.2 Deze voorwaarden zijn voor de totstandkoming van de overeenkomst aan de afnemer ter hand gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk mocht blijken, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven dat de voorwaarden bij de leverancier zijn in te zien en deze op verzoek van de afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

3.3 Indien de overeenkomst elektronisch wordt gesloten, kan, in afwijking van het vorige lid, de tekst van deze voorwaarden langs elektronische weg aan de afnemer ter beschikking worden gesteld, zodanig dat de tekst door de afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst wordt gesloten, worden aangegeven waar van de voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennis genomen.

3.4 Alle aanbiedingen en andere uitingen van leverancier zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. De overeenkomst komt pas tot stand wanneer leverancier de opdracht schriftelijk heeft bevestigd aan afnemer dan wel met de feitelijke uitvoering daarvan een aanvang is gemaakt.

3.5 In tekeningen, afbeeldingen, catalogi, offertes, reclamemateriaal, prijsbladen, website e.d. vermelde maten en gegevens zijn niet bindend, tenzij door leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld en onverminderd de verplichting van afnemer om in te staan voor de juistheid en volledigheid van door hem opgegeven maten en gegevens. Leverancier behoudt zich de mogelijkheid van geringe maatverschillen of ondergeschikte wijzigingen in constructie of onderdelen voor.

3.6 Voor eventuele leveranties waarvoor gezien aard en omvang geen offerte en/of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur als opdrachtbevestiging beschouwd, welke geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.7 De door leverancier opgegeven levertijden zijn slechts indicatief.

3.8 In geen geval is leverancier tot enige nalevering verplicht.

3.9 Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd. Indien de afnemer consument is, zijn de genoemde prijzen inclusief BTW.

4.2 Wijzigingen van Btw-tarieven en wettelijke regelingen, zullen door de leverancier mogen worden doorberekend, zonder enige verdere opslag.

4.3 Leverancier is voorts vanaf 3 maanden na het tot stand komen van overeenkomst gerechtigd, bij wijziging van arbeidslonen of kostprijzen van grondstoffen of materialen, voor zover die onmiddellijk ter zake van de overeengekomen prestatie worden besteed respectievelijk gebruikt, en voorts in alle gevallen gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven door middel van een schriftelijke kennisgeving aan afnemer aan te passen.

4.4 Indien afnemer niet akkoord wenst te gaan met een door leverancier op basis van lid 4.2 en/of 4.3 van dit artikel kenbaar gemaakte verhoging van prijzen en tarieven is afnemer gerechtigd binnen zeven werkdagen na bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen tegen de in de kennisgeving van leverancier genoemde datum waarop de prijs- of tariefsverhoging in werking zou treden, dan wel de overeenkomst te annuleren.

4.5 Leverancier is bevoegd voor een juiste uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen, waarvan de kosten aan afnemer zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgave. Zo mogelijk zal leverancier hieromtrent met afnemer overleg plegen.

4.6 De leveringskosten zijn niet in de prijs inbegrepen.

Artikel 5. Levering, leveringstermijnen en transport

5.1 De overeengekomen levertijd gaat eerst in wanneer leverancier in het bezit is van alle noodzakelijke gegevens,- etc. voor de juistheid waarvan afnemer heeft in te staan, onverschillig of deze door afnemer dan wel door derden dienen te worden verstrekt en na ontvangst van de eerste voorruitbetalingstermijn voor zover deze is overeengekomen.

5.2 Alle door leverancier genoemde en/of overeengekomen (levering)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren. De termijnen zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch zij zijn nimmer bindend. De enkele overschrijding van een genoemde (levering)termijn brengt leverancier niet in verzuim. Bij overschrijding van enige termijn, zullen leverancier en afnemer zo spoedig mogelijk in overleg treden. De leverancier is gerechtigd de overeenkomst in deelleveringen uit te voeren.

5.3 Indien levering vertraging ondervindt, langer dan 3 maanden dan de overeengekomen termijn, ontvangt afnemer hiervan bericht. Afnemer is alsdan gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

5.4 Levering der zaken geschiedt af magazijn van leverancier, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.5 Indien partijen schriftelijk levering franco aan het adres van afnemer zijn overeengekomen, is leverancier slechts verplicht daar te leveren, waar dit met het door de leverancier gekozen vervoermiddel op normale wijze mogelijk is en is de leverancier gerechtigd transportkosten aan afnemer in rekening te brengen.

5.6 Slechts indien franco levering is overeengekomen, geschiedt het transport voor rekening en risico van leverancier.

5.7 Indien afnemer niet of niet tijdig op het magazijn van leverancier respectievelijk de in lid 4 van dit artikel bedoelde plaats afneemt, om welke reden dan ook, heeft leverancier het recht de zaken voor rekening en risico voor afnemer naar elders te vervoeren en te doen opslaan.

5.8 Indien de zaken binnen drie maanden na de aanbieding ter levering niet door afnemer zijn afgenomen, is leverancier gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van schade, kosten en interest, welke vergoeding tenminste 10% van de netto factuurwaarde der te leveren zaken zal bedragen.

5.9 Bij iedere in ontvangstname door afnemer is hij gehouden een afleveringsbon/- orderbevestiging te ondertekenen. Indien afnemer zulks nalaat, zal dit door of vanwege leverancier op de afleveringsbon/-orderbevestiging worden vermeld, welke vermelding in de plaats treedt van de hiervoor bedoelde ondertekening door afnemer.

5.10 Leverancier zal de producten verpakken volgens de bij hem gebruikelijke maatstaven. Indien afnemer een bijzondere wijze van verpakking verlangt, zullen de daaraan verbonden meerkosten voor zijn rekeningkomen. Afnemer zal met betrekking tot vrijgekomen verpakkingen van door leverancier geleverde producten handelen in overeenstemming met de alsdan geldende overheidsvoorschriften. Afnemer vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden wegens niet-naleving van de betreffende voorschriften.

Artikel 6. Risico

6.1 Het risico van verlies of beschadiging van zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op afnemer over en/of op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van afnemer of van een door afnemer gebruikte hulppersoon zijn gebracht.

Artikel 7. Montage en installatie 

7.1 Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal leverancier de producten installeren, monteren of laten installeren of monteren.

7.2 Afnemer is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van voor pallets of plateauwagens voldoende grote liften, geschikt om de aangevoerde producten ongestoord naar de plaats van installatie of montage te kunnen vervoeren.

7.3 Afnemer zal leverancier voor de uitvoering van de installatie of montage werkzaamheden toegang verlenen tot de plaats van installatie of montage, gedurende de normale werkuren van leverancier. Indien installatie- /of montagewerkzaamheden onvoorzien buiten de normale werkuren van leverancier plaats vinden, kan leverancier daarvoor de door zijn bedrijf gebruikelijk gehanteerde toeslag op de prijs aan afnemer in rekening brengen.

Artikel 8. Retourzendingen en annulering

8.1 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming zijnerzijds is leverancier niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren. Het in ontvangst nemen van retourzendingen betekent in geen geval erkenning door leverancier van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Zo lang retour gezonden zaken door leverancier niet zijn gecrediteerd, blijft het risico hiervan berusten bij afnemer.

8.2 Indien afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met eventuele afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd volledig aan afnemer in rekening worden gebracht.

Artikel 9. Herroepingsrecht voor consumenten bij overeenkomst op afstand en uitsluiting hiervan 

9.1

Bij de aankoop van producten volgens de wet “koop op afstand” heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Leverancier kan de consument vragen naar de reden van herroeping.

9.2 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.3Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product zo snel mogelijk, althans in ieder geval binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van de zaak indien het gebruik van de zaak verder gaat dan noodzakelijk om de aard, kenmerken en de werking ervan vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Indien de consument van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien mogelijk in de originele staat en verpakking aan leverancier retourneren, conform de door leverancier verstrekte instructies.

9.4 Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

9.5 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

9.6 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de leverancier. Dit hoeft niet indien de leverancier heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen indien hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de leverancier verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

9.7Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via de zelfde betaalmethode die door de consument is gebruikt tenzij de consument nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.

9.8 Het herroepingsrecht kan niet gebruikt worden indien het product: – door leverancier tot stand is gebracht overeenkomstig specificaties van de consument; – persoonlijk van aard is; – door haar aard niet terug gezonden kan worden; – snel kan bederven of verouderen; – gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop leverancier geen invloed heeft.

9.10 Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door de consument zelf is de consument aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.

9.11 De consument kan niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door de ondernemer niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt, dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

9.12 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

9.13 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

d. die snel kunnen bederven of verouderen;

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

f. voor losse kranten en tijdschriften;

g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

h. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

i. Welke in duidelijke overeenstemming met consument zijn aangekocht op voorwaarden dat de consument afziet van de rechten met betrekking tot  de wet koop op afstand.

9.14 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 10. Betaling

10.1 Betaling dient bij aflevering te geschieden, zonder enige korting of schuldvergelijking, door middel van contante betaling, storting of overmaking op een door de verkoper aan te wijzen bankrekening, tenzij schriftelijk overeengekomen.

10.2 Indien op rekening gekocht wordt zal afnemer binnen veertien dagen na factuurdatum betalen.

10.3 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

10.4 Vanaf de vervaldag is afnemer van rechtswege in verzuim en is vanaf deze datum over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien afnemer nalatig blijft de vordering te voldoen, is afnemer gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke- en gerechtelijke kosten van leverancier waaronder alle kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten, verband houdende met de inning van deze vordering of van rechtsuitoefening anderszins. Leverancier is gerechtigd de hoogte van de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten forfaitair vast te stellen op 15% van het totale bedrag, met een minimum van 250 Euro (tweehonderdvijftig Euro). Indien afnemer een consument is, zullen de buitengerechtelijke incasso kosten conform de Wet Incassokosten van 1 juli 2012, dan wel volgens actuele wetgeving, in rekening worden gebracht. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. De leverancier kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

10.5 Leverancier is gerechtigd een gedeelte van het factuurbedrag te vorderen bij wijze van vooruitbetaling.

10.6 Eventueel door afnemer gepretendeerde vorderingen op leverancier welke door laatstgenoemde worden betwist kunnen niet door verrekening met en/of inhouding op het factuurbedrag worden vereffend, doch dienen afzonderlijk te worden gevorderd. 10.7 Indien afnemer enig bedrag dat zij verschuldigd is niet tijdig betaalt, is leverancier gerechtigd, om bij volgende leveringen uitsluitend contante betaling te vorderen.

10.8 Iedere betaling van afnemer strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde kosten, vervolgens in mindering van de open gevallen rente en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

10.9 Wanneer afnemer, na behoorlijke schriftelijke aanmaning, in gebreke blijft een betalingstermijn te voldoen, zal door het enkel verstrijken van die termijn betaling van het nog resterende deel van de overeengekomen prijs onmiddellijk, zonder verdere ingebrekestelling, dienen te geschieden.

Artikel 11. Eigendom, eigendomsvoorbehoud en verlening en overdracht van rechten

11.1 Alle aan afnemer geleverde zaken blijven eigendom van leverancier, totdat alle bedragen die afnemer verschuldigd is voor de op grond van de overeenkomst te leveren zaken of te verrichten werkzaamheden, volledig aan leverancier zijn voldaan. Het is afnemer niet toegestaan van een geleverde zaak een nieuwe zaak te vormen of te laten vormen. De afnemer zal, zolang het eigendomsrecht rust op de leverancier de geleverde zaken niet onlosmakelijk bevestigen aan roerende of onroerende zaken die tot hem of een ander toebehoren. Evenmin zal de afnemer de geleverde zaken zodanig aan roerende of onroerende zaken bevestigen dat er schade optreedt aan het geleverde bij het loskoppelen van deze zaken. Indien afnemer toch mede uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt of laat vormen, doet afnemer dit voor leverancier en houdt afnemer die zaak voor leverancier, die eigenaar is van de nieuw gevormde zaak totdat afnemer alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen, volledig heeft voldaan.

11.2 Een afnemer die als wederverkoper optreedt, zal alle zaken die onderworpen zijn aan het eigendomsvoorbehoud van leverancier mogen verkopen en doorleveren, doch uitsluitend voor zover dat gebruikelijk is in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf. Afnemer is hierbij verplicht zijn koper zekerheid te laten stellen door middel van directe contante betaling of wederom een eigendomsvoorbehoud. Het is afnemer niet toegestaan zekerheidsrechten op deze zaken dan wel op de opbrengst van de verkoop daarvan te vestigen, noch vorderingen die zij uit hoofde van de verkoop daarvan heeft aan derden te cederen.

11.3 Ingeval nog niet betaalde door leverancier geleverde zaken worden doorverkocht, is afnemer verplicht zijn vorderingen uit dien hoofde tot het verschuldigde bedrag aan leverancier op eerste verlangen van laatstgenoemde te cederen.

11.4 Leverancier heeft het recht de order of het gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd te annuleren en het mogelijk geleverde, doch niet (geheel) betaalde als eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, doch onverminderd alle rechten op ontbinding en/of schadevergoeding. In die gevallen is iedere vordering welke leverancier op afnemer heeft in zijn geheel en direct opeisbaar.

11.5 Zo lang leverancier eigenaar is van de door hem geleverde zaken, is afnemer verplicht eventuele beslagleggers, deurwaarders, bewindvoerders of curatoren te wijzen op de eigendomsrechten van leverancier en leverancier hiervan onverwijld op de hoogte te stellen.

Artikel 12. Consignatie en levering op zicht

12.1 Indien leverancier met afnemer overeenkomt dat bepaalde zaken in consignatie of op zicht zullen worden geleverd, geldt, onverminderd het elders in deze voorwaarden bepaalde, het navolgende: a. levering in consignatie geschiedt steeds voor een gelimiteerde, vooraf vastgestelde periode van maximaal 3 maanden. Levering op zicht geschiedt steeds voor een gelimiteerde, vooraf vastgestelde periode van maximaal 1 maand. Na afloop van het vastgestelde tijdvak dient afnemer direct de in consignatie of op zicht geleverde zaken aan leverancier te retourneren, bij gebreke waarvan afnemer geacht zal worden deze zaken te hebben gekocht. Leverancier zal afnemer alsdan daarvoor factureren. b. facturering van de door afnemer in consignatie of op zicht geleverde en gekochte zaken, zal geschieden tegen de prijs die gold ten tijde van de oorspronkelijke levering. c. iedere waardevermindering van de geleverde zaken gedurende c.q. ten gevolge van het verblijf bij afnemer dient door afnemer aan leverancier te worden vergoed. d. het transport van de in consignatie of op zicht te leveren zaken van en naar geschiedt steeds voor rekening en risico van laatstgenoemde, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. e. overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden blijven de in consignatie of op zicht geleverde zaken eigendom van leverancier.

Artikel 13. Wijziging van de overeenkomst

13.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

13.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leverancier zal afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

13.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal leverancier afnemer hierover tevoren inlichten.

13.4 Indien leverancier bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs is overeengekomen dan is leverancier onder hieronder vermelde omstandigheden en niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs indien: – de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst; – de prijsverhoging voortvloeit uit een aan leverancier toekomende bevoegdheid of een op leverancier rustende verplichting ingevolgde de wet.

13.5 In afwijking van lid 3 en 4 zal leverancier geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding van de overeenkomst 

14.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst toe indien de andere partij, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.

14.2 Leverancier is bovendien gerechtigd nakoming van de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst terstond te ontbinden, indien: – na het sluiten van de overeenkomst leverancier ter kennis is gekomen van omstandigheden die hem goede grond geven te vrezen dat afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet zal nakomen; – afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; – indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van leverancier kan worden gevergd.

14.3 De gevolgen van opschorting of ontbinding ingevolge het vorige lid zijn volledig voor rekening en risico van afnemer. Leverancier is niet gehouden tot vergoeding van schade en kosten welke door opschorting/ontbinding ontstaan.

14.4 Opschorting laat de gehoudenheid tot nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen van afnemer onverlet. Voorts wordt afnemer alsdan aan leverancier verschuldigd een vergoeding ter zake van de door laatstgenoemde als gevolg van de opschorting/ontbinding geleden schade en gemaakte kosten.

14.5 Indien afnemer op het moment van ontbinding van de overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting niet ongedaan worden gemaakt, tenzij leverancier ten aanzien van die prestaties wezenlijk in verzuim is. Bedragen die leverancier voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Artikel 15. Garantie en Reclame De leverancier staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

15.1 Reclames betreffende geleverde zaken worden slechts in behandeling genomen indien deze binnen 8 dagen na levering schriftelijk aan leverancier zijn gemeld.

15.2 Retournering van het door leverancier geleverde in verband met reclames kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en verzendinstructies van leverancier.

15.3 Indien reclames door leverancier gegrond worden bevonden, kan hij, te zijner keuze, hetzij de zaken waarop de reclame betrekking heeft vervangen c.q. herstellen hetzij het factuurbedrag restitueren.

15.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen 8 dagen na verzenddatum door leverancier te zijn ontvangen.

15.5 Met het verstrijken van de hierboven genoemde termijnen, wordt afnemer geacht het geleverde alsook de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door leverancier in behandeling genomen. Het indienen van reclames ontslaat afnemer niet van zijn verplichtingen uit de met leverancier gesloten overeenkomst(en).

15.6 De leverancier verbindt zich om binnen een redelijke termijn, nadat levering heeft plaats gevonden, en een gebrek mocht ontstaan, hetzij kosteloos te herstellen, dan wel door andere te vervangen, dan wel het geleverde opnieuw te construeren, zulks ter keuze van de leverancier. Deze garantie geldt niet als afnemer elders reparaties doet uitvoeren en/of het geleverde ondeskundig gebruikt.

15.7 De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing voor zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland.

15.8 Herstel of vervanging op grond van de garantie leidt niet tot verlenging van de garantietermijn.

15.9 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, komen de daardoor ontstane kosten, waaronder de onderzoekskosten aan de zijde van leverancier, voor rekening van afnemer.

15.10 De garantie wordt slechts gegeven tegen vertoning van de aankoopfactuur. 15.11 Herstel of vervanging geschiedt uitsluitend vanaf het verkoopadres van de leverancier. Eventueel te maken of gemaakte reis en/of verzendkosten zijn voor afnemer.

Artikel 16. Aansprakelijkheid van leverancier

16.1 De totale aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). De aansprakelijkheid van leverancier voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade wegens verlies, schade door bedrijfsstagnatie of schade wegens overschrijding van een termijn, is uitgesloten.

16.2 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: a. de redelijke kosten die afnemer heeft moeten maken om de prestatie van leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien afnemer de overeenkomst heeft ontbonden of indien leverancier de geleverde zaken of prestaties die, anders dan als gevolg van voor rekening van afnemer komende oorzaken, gebrekkig zijn, heeft kunnen herstellen, vervangen of opnieuw heeft kunnen uitvoeren; b. de redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade; c. de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

16.3 De totale aansprakelijkheid van leverancier voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan de waarde van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW) per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

16.4 Aansprakelijkheid van leverancier wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien afnemer leverancier onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming en leverancier ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen toerekenbaar tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.

16.5 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat afnemer de schade onverwijld na het ontstaan daarvan schriftelijk bij leverancier meldt.

16.6 Afnemer vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden ter zake van schade die krachtens het in dit artikel bepaalde voor rekening van afnemer zou blijven indien de betreffende derde de afnemer zou aanspreken.

16.7 Het bepaalde in dit artikel geldt ook ten gunste van alle (rechts)personen waarvan leverancier zich ter uitvoering van de overeenkomst bedient.

16.8 Iedere aansprakelijkheid vervalt wanneer zonder schriftelijke toestemming van leverancier het product enige bewerking heeft ondergaan. In die gevallen is leverancier op geen enkele wijze meer verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor het product.

16.9 Rechtsvorderingen van de afnemer, uit welke hoofde dan ook op de leverancier, vervallen door het verloop van één jaar te rekenen vanaf leveringsdatum.

Artikel 17. Vrijwaring 

17.1 Leverancier zal afnemer vrijwaren tegen aanspraken van derden, indien en voor zover die aanspraken gegrond zijn op een door toedoen van leverancier veroorzaakte inbreuk op industriële en/of intellectuele eigendomsrechten. Afnemer is verplicht in geval van een vordering van een derde ter zake leverancier binnen 72 uur hierover schriftelijk te informeren en desgevraagd alle informatie te verschaffen en medewerking te verlenen die voor het voeren van verweer en/of schikking onderhandelingen noodzakelijk is.

17.2 Afnemer vrijwaart leverancier voor eventuele aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan leverancier toerekenbaar is.

Artikel 18. Overmacht 

18.1 Onder overmacht zijdens leverancier wordt in deze voorwaarden verstaan: oorlog, oorlogsdreiging, natuurrampen, excessieve tijdelijke stijging van de vraag, onlusten, transportbelemmeringen, overheidsmaatregelen, weersomstandigheden, het niet, vertraagd of niet volledig leveren aan leverancier van bij toeleveranciers bestelde zaken of diensten, staking, bedrijfsblokkades, stiptheidsacties, storingen in het bedrijf van leverancier, brand, waterschade, het niet naar behoren functioneren van gebruikte telecommunicatievoorzieningen, virusinfecties in de programmatuur, alsmede iedere omstandigheid buiten de macht van leverancier – onverschillig of deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst was te voorzien – die de nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert of aanzienlijk moeilijker of kostbaarder maakt.

18.2 Mocht leverancier als gevolg van overmacht niet in staat zijn om aan zijn verplichtingen te voldoen, dan zal leverancier, zonder in verzuim te kunnen geraken, gerechtigd zijn de uitvoering der werkzaamheden op te schorten tot het tijdstip waarop de overmacht situatie is geëindigd.

18.3 In geval van overmacht heeft leverancier het recht de overeenkomst te ontbinden zonder gehouden te zijn de daaruit voor afnemer voortvloeiende schade te vergoeden.

18.4 Niet, niet-tijdige of ondeugdelijke levering door leverancier geeft, voor zoveel sprake is van overmacht aan de zijde van leverancier, afnemer geen recht schadevergoeding te vorderen.

18.5 Wanneer een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt alsdan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 19. Zekerheidsstelling en kredietwaardigheid 

19.1 afnemer is verplicht om op eerste verzoek van leverancier daartoe, zekerheid te stellen dat hij aan zijn betalings- en/of andere verplichtingen zal voldoen.

19.2 Bij elke overeenkomst door of met leverancier gesloten, geldt als ontbindende voorwaarde de onvoldoende kredietwaardigheid van afnemer.

19.3 Overeenkomstig het bepaalde in artikel 14 van deze voorwaarden, is leverancier bevoegd haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden totdat afdoende zekerheid is gesteld.

Artikel 20. Beëindiging

20.1 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Bij gebreke van een uitdrukkelijk overeengekomen opzegtermijn, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

20.2 Een overeenkomst tot het verlenen van diensten kan nimmer eenzijdig door afnemer worden beëindigd anders dan in de gevallen genoemd in de twee voorgaande leden.

20.3 Leverancier kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk beëindigen indien afnemer: a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel op (een gedeelte van) zijn vermogen beslag gelegd wordt, b. overlijdt of onder bewind, dan wel curatele wordt gesteld, b. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf. Leverancier zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Artikel 21. Toepasselijk recht 

21.1 Op overeenkomsten tussen leverancier en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ingeval van nietigheid van een of meer bepalingen uit een tussen leverancier en afnemer geldende rechtsbetrekking zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

21.2 De bepalingen van het Weens koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin als enige toekomstige internationale regeling inzake de koop van roerende zaken waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.

Artikel 22. Geschillen

22.1 De rechter in de vestigingsplaats van leverancier is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen betreffende tussen partijen gesloten overeenkomsten. Niettemin heeft leverancier het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. Versie: 28052018 RelexZ Massage Chairs